why ar ya blushing sweet gall
Grappige Dingen

Waarom blozen MENSEN EIGENLIJK ?

In HET KADER van een gek kan meer vragen stellen dan 1000 wetenschappers kunnen beantwoorden had ik onlangs een aangename discussie met een jongedame die mij vertelde dat ze toch wel blozen moest toen ik haar onomwonden vertelde dat ik me aangetrokken voelde tot haar niet wetende dat

Dit  voor. Mij   zo a- typische Daantjes gedrag dus een feitelijke eerste aanzet is tot het zgn. voorspel… Naïeveling die ik nu eenmaal ben had ik in het geheel niet door dat ik me dus op glad ijs bewoog en analoog aan deze metafoor blijvende koerste ik parallel aan mijn nautische tegenhanger de Titanic, zonder DiCaprio godbetert, regelrecht op mijn schier onafwendbare noodlot af.

Nu vraagt u zich net als ik, waarschijnlijk af hoe het Toch komt dat mensen überhaupt zijn gaan blozen en wat voor functie het heeft of had en waarom sommige mensen bij het MINSTE of GERINGSTE zo rood worden als de spreekwoordelijke biet en anderen weer helemaal niet (ha, dat rijmt 😊:-)

Om deze en mogelijk andere vragen welke nu op dit moment in u opwellen te kunnen beantwoorden val ik zoals het een echte onderzoeker betaamt, zeker een met een enigszins luie kant haha, terug op eerder gedaan onderzoek op dat vlak en wat schetst mijn verbazing…. nu volgt even een welbewust gekozen moment van stilte, teneinde de spanningsboog nog verder te doen krommen totdat deze -pats – in onze geleerde smoelen terug zwiept hierbij ofwel een felle rode striem achterlatende ofwel een oog dan wel ander beklagenswaardiger lichaamsdeel verminkend ten bewijze dat de wetenschap niet ongestraft met zich laat spotten….WAARVAN AKTE, maar het gaat mij als auteur dezes er (nu eens een keertje niet, nee haha) Niet zozeer om deze of willekeurig een andere spanningsboog

NEEN bulder ik schamper lachend om zoveel al dan niet geveinsde ONNOZELHEID (Overigens en het is maar dat u het weet, maar dit is nu al een klassieker)

 Natuurlijk niet voeg ik er aan toe op een iets meer bedaarde toon een overigens in het geheel niet bij mijn zuidelijk aandoende temperament passende gedaantewisseling, welke mij verbazend goed afgaat de LAATSTE TIJD in aanmerking nemende dan toch, maar daar wil ik nu niet al te lang bij stilstaan….

WANT ik heb al te veel tijd verbeuzeld door me te laten verleiden… TE VERLEIDEN Ja verleiden ja u leest het goed. IK ben naast een hartstochtelijk PSEUDO (DAT DAN WEER WEL JA Haha) wetenschapper, tenslotte ook nog maar een eenvoudige warmbloedige man… EN Is dat soms zo RAAR vraag ik u nu op de man (M/V) af?

Ik zie aan het kleuren van uw wangen, ja ontkennen is vruchteloos ha nee sterker nog: zinloos, want het bewijs staart u triomfantelijk aan vanaf uw eigen spiegelbeeld namelijk😚 JA KIJK nog maar eens goed lieve lezer dezes blogs Hahaha, maar is dat een vurige blos die uw wangen KLEURT of niet soms? Dat blijft voor mij de vraag natuurlijk welke tussen ons blijft inhangen, als ware het een onbeschaamde opmerking na een minstens zo onbeschaamde blik totdat u, nu toch degelijk zichtbaar gegeneerd, beschaamd, de ogen afwent… “Ha, die slag is mij” denk ik dan Maar, waarom eigenlijk hm mm?

Die plaatsvervangende schaamte (ALS dat ‘m is, natuurlijk) moet toch ergens vandaan komen. EN HET ANTWOORD ZAL U (WAARSCHIJNLIJK) NIET VERBAZEN ,MAAR MIJ WEL EN VANDAAR dus dat ik enigszins onthutst ja zelfs ontgoocheld (EH nee dat heeft niks en niemendal te maken met de meest geweldige zoekmachine die de interwebs rijk is, heur… hahaha) thans mijn relaas doe van mijn belevingen, want wat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek (sorry geen bron voorhanden, maar u gelooft mij toch wel op mijn woord HE (ik, als padvinder In de orde van de zilverboswelpen Jazeker in 1973 behaald 😯 ha in yer face BADEN POWELL…😶😑😐) of niet soms HMM?)

Maar enfin, voordat ik me te buiten dreig te gaan aan een verhandeling van mijn tot dusver niet geëvenaarde prestaties (ahem) op het gebied van den Jeugdighen Neerlaandische Woudloopers, dus sorry voor de  meiskes onder u maar vrouwen waren toen NIET toegestaan, behoudens de obligate Akela (laat een langgerekte  zucht (van opluchting? RED.) ontsnappen… @ RED. haha, nee ouwe gek ik werd ietwat weemoedig vanwege mijn niet aflatende, immer bereid tot kwetsen op juist die pekken waar  ’t pijn doet nl. mijn eigen Nemesis: de FAAL angst).

ENFIN, we waren dus gebleven bij wat u kennelijk van onderscheidend belang acht, te weten: Een enigszins verantwoorde bron als mijzelf op te werpen, hetgeen een schier onmogelijke opgave (b)lijkt te zijn gelet op mijn tamelijk gehavende blazoen op dit vlak, maar dat overigens volkomen terzijde…;

WELNU, Die; bron mag dan een besmeurd blazoen hebben, maar is u dat niet eigenlijk worst? Lieve lezer u die zonder te blikken of te blozen (AHA momentje) IMMERS was u het niet die de hele corona kwestie voor zoete; koek slikte en nagenoeg kritiekloos de hele propaganda machine over u heen liet komen als ware u een; goedkope snol die zich liet afwerken door een hele divisie dronken matrozen… 😙

Ja, sorry hoor als ik u op de ziel trap of anderszins in het hart raak kortom u kwets met het weinig flatteuze (zelf) beeld , dat ik u voorhoud, maar de waarheid is hard en moet gezegd kunnen worden ALTHANS DAT VIND IK WEL en zeker in een blog als dit waar waarheidsvinding centraal staat (Huh,? Sinds wanneer is dat dan? RED.)

DAT gezegd hebbende kom ik nu met de Snoeiharde FEITEN welke mogelijk niet voor iedereen zijn en vanwege hun CONFRONTRERENDE KARAKTER ALS EXTREEM SCHOKKEND ERVAREN ZOUDEN KUNNEN WORDEN.

U, bent, BIJ DEZE dus, GEWAARSCHUWD….

FEIT 1 is dat gedurende dit onderzoek hetgeen als representatief wordt beschouwd door de vereniging van Etymologisch Forensisch Deskundigen als zijnde de EXPERTS. Waarbij het me nuttig leek om de samenstelling van het woordbegrip expert eens nader te ontleden. Vermeldenswaardig hierbij is overigens dat ik stuitte op aantekeningen van de auteur dezes, welke een afgeleide zijn van een Zgn. Sensitivity Training opgedaan ten tijde dat de auteur destijds werkzaam was als consultant voor een bedrijf dat destijds actief was in het middensegment van de toenmaals hard groeiende softwaresector… De toenmalig ingehuurde externe CURSUS Leider ene JOHN MURRAY een geweldige charismatische man overigens, wist ons als volgt de herkomst van het begrip expert etymologisch te duiden als zijnde een samenstelling van twee andere begrippen te weten: EX = has been en is dus ALS ZODANIG GEDATEERD en SPERT is dus eigenlijk een verbastering van het begrip “spirt “hetgeen zoveel betekent als “DRIP UNDER PRESSURE” ofwel druppelt onder druk of spanning, aldus John Murray “what a Guy”, eh?😉

Ben ik me daar toch in ene aanbeland bij feit Nr.2 hetgeen zonder enige twijfel ook gerust gezien kan worden als FEIT nr. 1 al was het maar vanwege het door mijzelf ontdekte andere feit nr 3 te benadrukken namelijk dat de zo ongelofelijk beïnvloedbare menselijke geest nu eenmaal geneigd is om te willen focussen op hetgeen hem of haar verteld wordt en dat we onwillekeurig en daar gaat het ons om nietwaar?.😀 dat u zonder en bij na te denken altijd naar de nr 2 kijkend ons afvragen waarom we, of de samensteller van de lijst nu van menselijke origine is of niet. Hm. dat brengt me op een totaal ander onderwerp (en dat, moeten we, door ervaring wijzer geworden, maar niet doen mmm? RED.) , maar goed waarom we dus collectief besloten hebben om de eigenschappen, [welke overigens meestal van dusdanig intrinsieke aard b)lijken, dat een nadere inspectie paradoxaal genoeg zowel wenselijk als onontkoombaar is (maar dat laatste veeg ik onderwijl sardonisch glimlachend, met een even resolute als geroutineerde beweging zowel op de grote hoop als wel terzijde…)] van de nr.1 zijn gaan prevalleren boven die van de nr. 2. U bent er nog?

Ha, Ja, nou zullen de taalpuristen onder u, oh nee maakt u zich geen zorgen hoor, ik verklap niet wie u bent, een tikkeltje geagiteerd zuchtend en nog eens diep ademhalend, bij het aanschouwen van de welhaast onuitspreekbare kluwen van volzinnen met bijzinnen en wat dies meer zij zich onderwijl afvragen wat de auteur dezes wel niet bezield moet hebben teneinde te komen tot de creatie van een dergelijk wanstaltig gedrocht, ad redactie: ajb . Grappig plaatje als zijnde een perfecte Metafoor met Monster van Frankenstein invoegen hierzo (<<doe het lekker zelf even, fijne kerel RED.)

Welnu, daar kan ik in dit verband met een schril contrast staande tot hetgeen hier en na voor beweerd c.q. geponeerd is, kort over zijn… EN merk op dat ik NADRUKKELIJK zeg hier “kan” een vervoeging van het werkwoord kunnen hetgeen zoveel betekend als in staat zijn tot ofwel het vermogen te hebben om iets te doen of na te laten….en DAT IS PRECIES WAAR HET OM GAAT LIEVE LEZER DES BLOGS … ik laat dat na om reden van hetgeen waar ik mezelf om ben gaan waarderen (en dat is een stelling welke ik, spoedig, hoop te verdedigen)😋

Maar nu weer eens terug naar de hoofdlijn van dit verhaal want het dreigt anders een onsamenhangend geheel te worden en daar wil ik toch vooral niet mee geassocieerd te worden [OEPS te laat denkt U nu gnuivend bij uzelf] en dat geef ik u, grootmoedig als ik nu eenmaal ben😊, ruiterlijk toe …

Het maakt mij namelijk geen bal uit waarmee ik geassocieerd wordt mijn beste lezer zolang ik, maar onthouden wordt een beetje analoog aan de bekende uitspraak van een reclamefiguur waarvan oh ja de ironie ontgaat me niet ik de naam niet onthouden heb, maar die zei dus zoiets van “there ain’t such a thing as bad publicity” d.w.z. als ik maar niet ergens op de hoop belandt van talentloze sukkelaars die uiteindelijk roemloos een vroegtijdige dood gestorven zijn zonder ooit het genoegen gesmaakt te hebben van een grootschalige orgie van vul maar wat wanstaltigs in… Uw verbeelding zo inschattende, zal zeker niet onderdoen voor die van mij 😉

 Ok, na deze kernachtige beeldspraak welke al of niet een terecht compliment inhoudt voor uzelf als lezer dezes, pak ik fluks de draad weer op .na het bovenstaande eerst aandachtig gecontroleerd te hebben op storende spelvouten, want, en dat ben ik met u eens, niets (of niet veel) is erger dan dat…

Ok ben ik dus bij feit nr. 3 aangekomen en aan het slot van mijn betoog waarbij ik me haast om aan te tekenen dat feit nr. drie had naar mijn persoonlijke mening even zo goed een gedeelde eerste plaats kunnen krijgen, ware het niet dat in de eens zo ordelijke, maar helaas door de Parkinson gereduceerde ruïne van mijn, voorwaar ik zeg het u nog maar eens , eens zo uitmuntende en vlekkeloos werkende systematische geest , nu is verworden tot dit laatste punt als triest sluitstuk van een, zo mogelijk, nog triestere lijst…

Wetenschappelijk onderzoek heeft nl. aangetoond dat zinnen die beginnen met de welluidende doch inhoudelijk nergens op gebaseerde stelling te weten dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat…. en dan volgt meestal een  nergens  op  gebaseerde nonsens uitspraak maar enfin nu dus even niet en wat doet u hier nog, eigenlijk?
Is dit laatste punt U soms toch onverhoopt, ontgaan?

Ik mag toch aannemen van niet, hm? Oh ik snap het al u bent hier voor de finale akte, om zich te kunnen verlustigen aan het leed dat een ander blozen deed (ha ook dat rijmt ook jaja goed bezig heer van LOOIJ en het  is niet eens de tijd van het jaar, maar u bloost zelden of nooit smetteloos volks mensenkind dat u immers bent …

Nu, ja, niets menselijks is mij vreemd heeft ooit eens iemand die ongetwijfeld  een veel beter en verstandiger mens moet zijn geweest dan ondergetekende en nee dat is geen valse bescheidenheid, hoor, haast ik me te zeggen, want als ik ergens wel een ongelofelijke tering-hekel aan heb excusez le mot (Ja, sorry voor het gebruik ;van de Franse taal, maar grappig genoeg of niet natuurlijk hahaha t is maar hoe je het bekijkt (gniffelt zachtjes aanvankelijk, maar kan zich niet lang goedhouden hetgeen onvermijdelijk in een  ONBEDAARLIJK LACHSALVO -MOET- ONTAARDEN ) en vooral vanaf welke plek ja sorry hoor, maar ik weet wat er nu komt namelijk BHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAH RAAAAHHHhahah ….. reutelt nog wat na om vervolgens dan als ware hij een professionele woord kunstenaar met virtuoze gratie de draad weer op te pakken)  is het wel dat geveinsde… dat zo kenmerkende laffe en valse hypocriete… ach weet u… eh, ach laat ook maar, de strekking is wel duidelijk, mij dunkt… 

En? Bloost U reeds? OOK niet plaatsvervangend? NEEN? Welk een schaamteloze schobbejak bent u eigenlijk wel niet hm? HA, DAT DOET MJJ  STERK DENKEN AAN DEN  AVONTHUREN VAN NOG ZO’N STEL SCHELMEN; VLERKJE EN DREKJE GEHETEN DIE MET HUN POTSIERLIJKE STREKEN GANS Vietnam ONVEILIG MAAKTEN EN…, maar de eindredacteur heeft altijd gelijk en heeft daarom volkomen gelijk door dit stukje even apart te zetten als ware het slechts een, en  laten we wel zijn niet ter zake doende, anekdotische herinnering …

OK Komt een bijna laatste poging om u het schaamrood te ontlokken: KLAAR  VOOR? NEE> uitgang JA? VOLGT U De TOURGIDS maar… Toe maar vooruit maar met die wagen en dat  me denken oh joy de wondere wereld van de menselijke geest met zijn soms onnavolgbare associaties-, aan de vermakelijke geschiedenis van NARDUS een zwerver (OOIT zo is mij verteld een voormalig professor ja zelfs een telg uit een rijk geslacht, maar die om voor hem moverende redenen het materiële heeft afgezworen) die helaas inmiddels niet meer onder ons is (@RED. even uitzoeken wat er van NARDUS geworden is? Fijn, dank je wel <<< Ik mag mijn gewaardeerde collega wellicht opmerkzaam maken en voor het geval het hem ontschoten is, vriendelijk doch zeer beslist, memoreren dat ik niet echt voor hem werkzaam ben, RED.) Maar goed de anekdote van NARDUS laat zich het beste als volgt samenvatten:

Ik kende NARDUS in het geheel niet en het was daarom dat ik evenzeer verrast was als de automobiliste in de onderhavige kwestie tot lijdend  voorwerp werd gedegradeerd toen ik op een mooie zaterdagmorgen ergens in september 1988 vergast werd op zijn onemanshow

Ik was net uit het nieuwe postkantoor, ja mensen ik ben me bewust van het voortschrijden van de tijd en t is dat u in uw naïviteit exemplarisch ja zelfs iconisch en ironisch voor dit merkwaardige tijdsgewricht waar we ons momenteel in bevinden, waarin  u meent mij of all people te moeten attenderen op  het feit dat we allen in een TIJDLUS

Image by Gordon Johnson from Pixabay

 onontkoombaar lijken VAST te zitten… Of wilt u soms beweren dat u zich daar geheel niet van bewust bent hm? Ach kom maak dat de kat wijs (of een ander onnozel huisdier van uw keuze😉) Maar dat wil er niet in bij mij…Om met een spreekwoordelijke Beer van stand (OLIVIER B. BOMMEL RED.)  te spreken : men is erudiet of men is het niet, nietwaar?

Dat dacht ik ook en  na dit korte intermezzo gaan we onverwijld door met ons verhaal over die zonderlinge vrijbuiter genaamd Nardus ik zou zo zeggen; kom er maar in Nardus… Alleen begeef ik me dan mogelijk op zijn terrein, want dat beheerste hij als geen ander : “het regelen van het verkeer” en dan met name  het inparkerende en niet onbelangrijk het uitparkerende Verkeer werd door deze man voortreffelijk geregeld dat mag gezegd * worden en bij deze dus het verhaal achter de man de legende NARDUS ook wel bekend als NANNES en naar ik nu onlangs gehoord heb geboren als Alardus Scholten en op 4 juni 2010 helaas overleden. Nardus is 81 jaren oud geworden…

OVERIGENS Heb ik geen flauw idee hoe hij aan zijn opmerkelijke (bij) naam is gekomen GEK  EIGENLIjK DAT IK ME DIT NU PAS AFVRAAG HE? In ieder geval weet Wikipedia meer dan ik in ieder geval over de mogelijke referentie te vertellen:  

De plant en de olie genoot in de oudheid al bekendheid.

De Oude EgyptenarenIsraëlietenGriekenRomeinen en hindoes gebruikten het als parfum en voor religieuze en medicinale doeleinden. Zo noemde de Griekse arts Pedanius Dioscorides de plant ook wel Gangitis, omdat de Ganges stroomde aan de voet van de berg waar deze soort in het wild groeide. Hij schreef de olie “warmende, drogende en diuretische eigenschappen” toe. Ook in de Bijbel wordt de nardus vermeld, onder andere in het Hooglied van Salomo en in het verhaal waarin de voetzalving van Jezus door Maria beschreven wordt.[1] De Romeinen gebruikten nardus als ingrediënt van Nardinum, een parfumolie. Verder werd het ook verwerkt in speciale zalfolie, die gebruikt werd om koningen, keizers en andere wereldgroten te zalven.

bron: Wikipedia Nardus. (2019, mei 6). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 11:02, mei 6, 2019
 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nardus&oldid=53770388.

 Maar, enfin nu zonder veel gedoe het verhaal, eindelijk dan toch…

HET GEBEURDE DUS OP DE KERKBRINK WAAR IK NARDUS VOOR HET EERST AAN  HET WERK ZAG of liever gezegd hoorde en dat was niet in het minst door zijn markante stemgeluid en natuurlijk zijn verschijning, want de man liep bij voorkeur blootvoets en slechts gekleed in een verschoten korte broek was hij het belichaamde archetype van de zwerver, echter hij maakte nooit een zielige indruk, hij was vitaal en maakte indruk. Op iedereen.

Zo kon  het gebeuren dat een net gekapt vrouwtje welke ik voor mijn gemak even als tutje aanduidt en ja sorry hoor voor de vrouwelijke lezers die zich nu aangesproken voelen,  maar het was toch echt een vrouwelijke bestuurder, maar het schijnt dus bij mannelijke bestuurders ook voorgekomen te zijn, naar verluidt, want het volgende scenario heb ik met eigen ogen aanschouwd dus…

OK

 TUTJE komt enigszins gehaast en duidelijk nerveus getuige het rammelen van de sleutelbos welke met oorverdovend lawaai op de grond klettert want zo moet het HAARZELF ongetwijfeld in de oren geklonken hebben… want ze keert bijna om vervolgens toch met nu een vastberaden blik in haar blauwgrijze ogen, apart is dat de scene is nu minstens 30 jaar oud en toch weet ik dat soort details nog… maar goed ze stijgt in haar voiture van een frans merk ik weet echt niet meer of het een Peugeot was of een Renault of godbetert een Citroën <Met van die aanstellerige accenttekens in de naam zodat je met een bijpassende pedante stem kon benadrukken dat je een buitenlands merk reed waarna de ECHTE HOLLANDRS onder ons natuurlijk vervolgens je met gepaste trots de vangrail in sneden haha, maar dat terzijde…

              ZE STAPTE DUS In haar autootje en blikte snel in de spiegels en nee dat deed ze nu eens een keertje niet om haar make-up te inspecteren of hoe haar kapsel zich gehouden had, nee ze keek of de kust veilig was en dat leek het geval te zijn IK zag of meende dat te zien dat ze een zucht van verlichting slaakte en het merkwaardige tafereel begon  mijn  aandacht al weer te verliezen toen ik plotsklaps een schichtige beweging zag en tegelijk de man zijn bulderende stem hoorde. Het was niemand anders dan NARDUS  en ik zie dat de zo dapper ingestapte vrouw (TUTJE dus, ja wel even bijblijven dank u wel) haast als een ballon in elkaar zakken over het stuurwiel om zich vervolgens te herpakken en de auto in een keer te starten en  ja hoor mt vol gas en gierende banden of was het slechts de koppeling di zo veel misbaar maakte) naja maar ze wilde weg… zoveel was duidelijk en snel ook…

              Ondertussen Liet NARDUS ZICH natuurlijk niet onbetuigd want hij ging maar door met roepen KOM MAAR HOOR, VOORUIT MAAR MET DIE WAGEN, TOE MAAR HOOR met als spectaculair eindresultaat dat TUTJE zich met een blik van “ach, wat kan het me eigenlijk toch ook allemaal nog schelen” vervolgens  met bijna fatale gevolgen voor een argeloze fietser, vol gas inderdaad ja achteruit raasde om tegen een paaltje tot stilstand te komen, waarna de pseudo verkeersregelaar in kwestie zich er met gezwinde spoed van tussen naaide onderwijl TUTJE toevoegend dat ze vooral toch ZELF OOK MOET KIJKEN…

 En daarmee is de anekdote over NARDUS uit en kan ik dit ook afstrepen van mijn to-do lijst

 Ik heb me in dit geval niet bediend van een KOLOSSAAL lettertype omdat dit zonder enige vorm van twijfel nooit recht zou kunnen doen aan de imposante stem die qua volume en articulatie die van een marktkoopman niet zou hebben misstaan Nee mensen echt waar zelfs mensen die in mijn ogen toch ook over een imposante stem beschikken vallen hierbij  in het niet…(@RED Graag hier een lijstje van de Mensen over wie ik het heb… <..  ja hoor fijne vent en prettig lichaam mag ik jou dan ten laatste male verwijzen naar mijn niet bestaande arbeidsovereenkomst oftewel LTMBR RED.)

 ltmbr ACHJA VAN EEN ACRONYM ALS DAT WORDT IK BIJKANS OP SLAG NOSTALGISCH OH WAT HEBBEN WE GELACHEN HE KEVIN  TOEN JE TEGEN EEN JUFFROUW OP SCHOOL DAT ZEI en ik mag toch aannemen 😉dat u wel weet wat ik bedoel met dat acroniem? Oh nee? Oh dat valt me tegen. Enfin, in het kader van parels voor de zwijnen het betekent zo veel als Lik Toch M’n Bolle Reet…

En nu dan wie schaamt zich voor het lezen van dit erudiete meesterwerk?? ja ik roep het zelf maar, want ach ja schaamteloos zijn nietwaar heb ik inmiddels tot een nieuwe kunstvorm verheven

Mijn ganse familie begrijpelijk, voor zover die paupers kunnen lezen dan natuurlijk voeg ik dan snaakse schelm die ik nu eenmaal ook ben 😉 er dan fluks aan toe en verder …ach boeien…

Naschrift

Grappig DAT INTERNET WANT IK VOND NET OP YOUTUBE EEN BEELDVERSLAG DAT weliswaar gedateerd, maar heel wel de man vastlegde zoals ik me hem herinner behalve dan dat hij, klaarblijkelijk, nu wel over goed schoeisel beschikte. ENFIN hier volgt het integraal overgenomen verslag en de LINK naar de LEGENDE NARDUS ook wel bekend onder de naam Nannes…

Zwerfer (SIC) Nannes aan het werk op de oude kerkbrink in Hilversum. rond 1970-1980. Een interviewer probeert hem vragen te stellen over de historie van Hilversum. Maar Nannes heeft het al snel door.. de Russen die komen!! Beeld van Fransz Heij uit Hilversum. Wat word (SIC) er gezegt (SIC)?

Nannes: Kom maar ‘oor! kom maar!

Interviewer: Ja we willen u wat vragen over de historie van Hilversum. En daar weet u wel van af.

Nannes: Ja, maar daar hebben jullie niks mee te maken want jullie zijn geen van drieën leeuwen, weetje wel. Dat is de oranje leeuw. En daar hebben jullie niks mee te maken. Ja, nee daar heb ik niks mee te maken.

Interviewer: “maar ik kom hier al m’n hele leven al meneer!

Nannes: Ik reken jullie allemaal in met de leeuw, goed begrepen? Dat is de Hollandse leeuw, daar kan niks over los gelaten worden. Interviewer: “ja wij zijn toch ook hollandser.. wij zijn toch ook hollanders”

Nannes: Zolang jullie russen zijn, zijn en blijven jullie russen! Wij zijn Hollanders.

Interviewer: “ja maar wij zijn toch ook Hollanders?

Nannes: Ja dat kan wel wezen

Interviewer: ” Dus u wilt er niks over vertellen, over Hilversum?

Nannes: Nee hoor!

Interviewer: nou.. Dat is jammer want daar waren we voor gekomen.

Nannes: Ja, dat kan wel wezen, maar jullie zijn en blijven russen. Jullie mogen ook niks over rusland loslaten en wij niet over Holland.

Tja de koude oorlog he die is bij menigeen in de bol geslagen zullen we maar denken of was nardus een incarnatie van Nostradamus 😉 hmmm  

Heden ten dage kan het zomaar gebeuren dat Poetin het in zijn bol krijgt en… nu ja ik wil geen slapende beren wakkerder maken dan ze inmiddels  al zijn  dus… maar ik wil er tot slot van dit verhaal nog wel mijn adhesie betuigen voor het standpunt dat NARDUS EEN STANDBEELD VERDIEND*

*als eerder opgemerkt dat moet gezegd worden en dat DOE IK BIJ DEZE DAN OOK heb ik nu gedaan.

Klaar eindelijk dan, zucht u van verlichting blij dat u deze keer de dans ontsprongen bent of niet soms? Maar wacht, er is meerrr STEVE… meerrr STEVE???   JUST KIDDING FOLKS, I AM DONE WITH IT

In slechts 4000 woorden waarvan deze 10 niet mee geteld😎

Author

fjvanderloo@home.nl
Total post: 12

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.